Kontakt
SALON SPRZEDAŻY
ul.Wieniawskiego 64
Kraków 31-436

godziny otwarcia:
pon-pt : 8:30 - 17:00

Kontakt:
tel: 783 345 504
sklep@listwy-dekoracyjne.pl

Regulamin sklepu internetowego www.listwy-dekoracyjne.pl
obowiązujący od 25 grudnia 2014 roku

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.listwy-dekoracyjne.pl prowadzony jest przez decoHOME Anna Kosmal, z siedzibą w Krakowie przy ul. Wieniawskiego 64 lok. 6 31-436 . decoHOME Anna Kosmal wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6783016798, REGON 121249964, adres poczty elektronicznej: sklep@listwy-dekoracyjne.pl
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (za wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
II DEFIICJE
1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień w przedziale od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający spełnienie usługi elektronicznej, a więc złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.
8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
10. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.listwy-dekoracyjne.pl.
11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – określa Annę Kosmal, osobę prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą decoHOME Anna Kosmal (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Wieniawskiego 64 lok. 6 31-436 Kraków) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6783016798, REGON 121249964, adres poczty elektronicznej: sklep@listwy-dekoracyjne.pl.
12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej. Osoba zobowiązana do przedstawienia swoich prawdziwych danych osobowych przy zawieraniu Umowy Sprzedaży z Usługodawcą.
15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.


III USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto oraz Formularz Zamówienia
1.1 Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza Rejestracji i kliknięciu pola „Zarejestruj”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej.
1.2 Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu pola „Realizuj zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.
2.1 Konto w Sklepie Internetowym świadczone jest przez czas nieokreślony.
2.2 Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
3.1 Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
3.3 Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.
3.4 Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.
4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

IV WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień
4.1 W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
4.2 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.
4.3 Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.2, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
5.1 udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,
5.2 przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.2,
5.3 dołączanie do przesyłek dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT,
5.4 dostarczenie specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

V METODY PŁATNOŚCI
1. Sprzedawca udostępnia następujące metody płatności:
1.1 Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki - opcja niestandardowa, nie dotyczy wszystkich produktów (informację można uzyskać u sprzedawcy)
1.2.Płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy
1.3 Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, którego szczegółowe dane znajdują się poniżej:
Bank: mBank S.A.
Numer rachunku: 32 1140 2004 0000 3202 6913 1330
Numer rachunku dla transakcji zagranicznych: IBAN PL09 1140 2004 0000 3812 0323 9704, BIC BREXPLPWMBK
1.4 Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu CashBill dla wszystkich grup produktów - możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego przed dokonywaniem płatności oraz na stronie internetowej:
https://www.cashbill.pl
2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu CashBill.
3. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą za pomocą serwisu CashBill.pl prowadzi Krajowy Integrator Płatności S.A z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, , NIP: 7773061579, REGON: 300878437, kapitał zakładowy 4.798.500,00 PLN.
4. W wybrania płatności z góry Klient zobowiązuje się do jej dokonania w terminie 7 dni od złożenia zamówienia.

VI KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
1.1 Przesyłka kurierska;
1.2 Przesyłka kurierska pobraniowa z płatnością przy odbiorze- opcja niestandardowa, nie dotyczy wszystkich produktów (informację można uzyskać u sprzedawcy);
1.3 Odbiór osobisty pod adresem: ul. Wieniawskiego 64 31-436 Kraków – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 17.00. - opcja niestandardowa, nie dotyczy wszystkich produktów (informację można uzyskać u sprzedawcy)
2. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta produktu, jego ilości, sposobu dostawy oraz płatności.
3.1 Jeżeli wartość całkowita zakupionych produktów nie przekracza kwoty 700zł, a płatność dokonywana jest przelewem bankowym lub przy pośrednictwie serwisu CashBill przed wysłaniem zamówienia – każdorazowo doliczany jest koszt dostawy.
3.2 Jeżeli wartość całkowita zakupionych produktów przekracza kwotę 700zł, a płatność dokonywana jest przelewem bankowym lub przy pośrednictwie serwisu CashBill przed wysłaniem zamówienia – koszt dostawy jest darmowy jedynie na produkty Orac Decor, NMC, Mardom Decor, Creativa. Pozostałe produkty mają doliczany koszt dostawy. 
3.3 Jeżeli płatność dokonywana jest przy odbiorze u kuriera, koszt transportu wynosi minimum 45zł. Do kwoty doliczany jest procent (dokładnie 3%) pobierany przez przewoźnika, liczony od kwoty złożonego przez Klienta zamówienia.
3.4 Przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy koszt transportu nie jest naliczany w przypadku zamówień powyżej 500 zł. Jeżeli zamówienie nie przekracza kwoty 500 zł koszt transportu naliczany jest normalnie i wynosi 30 zł. 
4. Dostępność produktów wykazana jest przy przedstawionych w sklepie produktach, szczegółowe informacje przekazywane są przez pracownika sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

5. Termin dostawy produktów od momentu nadania przesyłki kurierskiej wynosi do 48 godzin. W większości przypadków paczka dostarczana jest w ciągu 24 godzin od jej nadania.Wyjątkiem są produkty sprowadzane z zagranicy na zamówienie klienta, gdzie czas dostawy może wydłużyć się do 14 dni roboczych (Tarkett, Designflooring) - szczegółowych informacji udziela sprzedawca.

6. Szczegółowy czas realizacji zamówienia (kompletowanie, pakowanie, nadanie przesyłki) zależy od rodzaju produktu i  określony jest w opisie każdego produktu dostępnego w naszym sklepie. 

7. Dostępność produktów może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od naszego sklepu - informacja o braku produktu przekazywana jest klientowi niezwłocznie po jej uzyskaniu. 

VII ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Sprzedawca zapewnia sprzedaż Towarów dobrej jakości, wolnych od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks Cywilny (art. 556 i nast.).
3. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową jeżeli:
- nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
- nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
- nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
- została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. Jeżeli Kupującym jest Konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Towar ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
5. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
6. W przypadku, gdy Kupujący jest Przedsiębiorcą i gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy.
7. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego Konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w ust. 3, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
8. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
10. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
11. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
12. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać także wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
13. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca, za wyjątkiem przypadków gdy koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej,
14. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
15. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące wad rzeczy sprzedanej. Złożenie reklamacji może nastąpić na piśmie na adres Sprzedającego: decoHOME ul. Wieniawskiego 64 lok. 6 31-436 Kraków, drogą mailową na adres: sklep@listwy-dekoracyjne.pl lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy: decoHOME ul. Wieniawskiego 64 lok. 6 31-436 Kraków. W przypadku ustnego złożenia reklamacji Sprzedawca sporządza protokół zawierający informacje o treści reklamacji. Reklamacja winna zawierać informacje dotyczące osoby składającej reklamację, dane adresowe osoby składającej reklamację (w tym w miarę możliwości w celu usprawnienia kontaktu adres mailowy i telefon), przedmiot oraz uzasadnienie reklamacji, wskazanie żądania, dane dotyczące daty nabycia i otrzymania Towaru podlegającego reklamacji, paragon fiskalny lub fakturę VAT potwierdzającą nabycie towaru u Sprzedawcy.
16. W przypadku gdy jest to konieczne do rozpatrzenia reklamacji Klient na żądanie Sprzedawcy winien dostarczyć Towar podlegający reklamacji Sprzedawcy lub umożliwić zapoznanie się z nim w sposób uzgodniony ze Sprzedawcą. Sprzedawca pokrywa koszt dostawy Towaru podlegającego reklamacji, którego dostarczenia zażądał lub zapewnia odbiór Towaru we własnym zakresie.
17. Sprzedawca zobowiązany jest ustosunkować się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
18. Kupujący będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie. Utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez Kupującego lub do zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie, jeżeli Sprzedawca wiedział o wadzie albo zapewnił Kupującego, że wady nie istnieją.
19. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie Kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
20. Jeżeli Sprzedawca dopuszcza się zwłoki z odebraniem rzeczy, Kupujący może odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.
21. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a przedmiotem sprzedaży jest Towar używany, odpowiedzialność Sprzedawcy zostaje ograniczona do jednego roku od dnia wydania Towaru Kupującemu. Jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona w ciągu 12 miesięcy od dokonania zakupu uznaje się, że istniała ona w momencie zakupu.
22. W chwili odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Wszelkie uszkodzenia opakowania należy niezwłocznie zgłosić kurierowi i w jego obecności sporządzić protokół uszkodzenia przesyłki, po czym skontaktować się z decoHOME w celu poinformowania o zaistniałym zdarzeniu. Podstawą składania reklamacji przez Sprzedającego w firmie spedycyjnej jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę oraz spisania protokołu.
23. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Kupujący, który po odjeździe kuriera zauważył uszkodzenie przesyłki nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia.
24. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 24.
25. W terminach określonych w ust. 25 Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
25. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W przypadku postępowania mediacyjnego termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
26. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.
27. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
28. Kupujący, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Sprzedawcę i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskała orzeczenie dla siebie korzystne, sprzedawca zostaje zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne.
29. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
30. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania.
31. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela własnej gwarancji na sprzedawane Towary. Informacja o istnieniu gwarancji producenta lub dystrybutora oraz osobie gwaranta jest zamieszczana przy opisie danego Towaru. Treść gwarancji i jej zakres zamieszczana jest na stronie internetowej, jak również informacja o gwarancji przekazywana jest przy dokonaniu zamówienia i jego potwierdzeniu. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

VIII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie woli w terminie 14 dni, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient (lub upoważniona przez Klienta osoba; nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt. Odstąpienie od umowy może nastąpić w dowolny sposób, wystarczy w czternastodniowym terminie złożyć stosowne oświadczenie woli. Dla ułatwienia sugerujemy wypełnić oświadczenie według wzoru dostępnego pod poniższym odnośnikiem, a następnie wysłać je do nas e-mailem lub listem poleconym.

https://www.listwy-dekoracyjne.pl/img/cms/Formularz_odstapienia_od_umowy.jpg

2. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach nie przekraczających konieczności sprawdzenia charakteru i cech rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Zwrot zakupionego produktu powinien odbyć się na adres decoHOME ul. Wieniawskiego 64 lok. 6 31-436 Kraków. Koszty zwrotu Produktu do Sprzedającego ponosi Klient.

Towary firmy Tarkett, sprowadzane są na specjalne zamówienie klienta z fabryki producenta i nie podlegają zwrotowi. Listwy elastyczne FLEX Orac Decor nie podlegają zwrotowi gdyż są sprowadzane na specjalne zamówienie klienta z fabryki Orac Decor. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu towaru klient zostanie obciążony kosztami obsługi zwrotu towaru w kwocie 30 zł brutto, rozliczanych z wpłaconej za zamówienie kwoty. 

4. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła płatność (z wyjątkiem płatności za pobraniem). Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu pieniędzy, aż do momentu otrzymania towaru lub też potwierdzenia odesłania tegoż towaru.
5. Klient ponosi koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu.
6. Sprzedawca informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta;
- w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Konsumenta;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

IX POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.
2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. W przypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
4. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

X POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Świadczeniodawca zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.
2. Administratorem Danych Osobowych jest: decoHOME z siedzibą w Krakowie przy ul. Wieniawskiego 64 / LU6 31-436.
3. Sklep internetowy listwy-dekoracyjne.pl zbiera następujące dane osobowe:
- imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/siedziby firmy – podczas składania zamówienia, niezbędne do składania zamówień oraz kontaktu;
- adres wysyłkowy – do wysyłki zamówionego towaru;
- nr telefonu – dane służące do kontaktu w sprawie realizacji zleceń;
- adres email – poprzez email wysyłane jest potwierdzenie zamówienia oraz ewentualny kontakt;
- adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
Podanie powyższych danych jest wymagane w następujących przypadkach:
- rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna, dane przechowywane są w bazie, aby umożliwić i ułatwić zakupy w serwisie internetowym;
- składanie zamówienia w serwisie.
4. Nie przechowujemy danych poufnych jak numery kart kredytowych czy danych dostępu do konta bankowego.
5. Każdy użytkownik serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z usług serwisu i udostępniać informacje o sobie, ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.
6. Nie udostępniamy otrzymanych danych osobom i podmiotom trzecim, za wyjątkiem przekazywania danych koniecznych do realizacji i wysyłki zamówionego towaru (imię i nazwisko, adres wysyłki, telefon kontaktowy) firmom którym zlecamy wysyłkę i dostawę danego zamówienia.
7. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. użytkownik serwisu ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy skorzystać z właściwych zakładek w serwisu internetowego, przesłać e–mail na adres sklep@listwy-dekoracyjne.pl lub listem poleconym na adres: decoHOME ul. Wieniawskiego 64 lok. 6 31-436 Kraków.

XI POLITYKA PLIKÓW COOCKIES

Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
Dla Państwa wygody używamy plików Cookies i podobnych technologii m.in. po to, by zapewnić pełną funkcjonalność serwisu, dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia, zbierając statystyki, wyświetlając reklamy.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych na stronie www.listwy-dekoracyjne.pl plików Cookies.
Wykorzystujemy technologię Cookies (ciasteczka) w trakcie trwania odwiedzin na stronie sklepu w celu utrzymania sesji (PHPSESSID), co pozwala użytkownikowi na zalogowanie w sklepie, korzystanie z koszyka zamówień oraz składanie zamówień. Po zamknięciu okna przeglądarki dane są automatycznie kasowane przez przeglądarkę. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie plików Cookies, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać Cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.
Wykorzystujemy statystyki odwiedzin Google Analitycs, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z naszego sklepu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości. Statystyki zapisują własne pliki Cookies.
Stosujemy system reklamowy Google Adwords, który może zapisywać własne pliki Cookies na urządzeniu klienta i wykorzystywać je np. w celu lepszego dostosowania reklam wyświetlanych użytkownikowi lub w celach statystycznych. Szczegółowa polityka w tym zakresie jest dostępna na stronie https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/
Poziom ochrony przed Cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.


XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. Zmiana Regulaminu
2.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
2.2 Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
2.3 Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
2.4 W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
2.5 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
2.6 Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.